KARUIZAWA SS

http://andoshoten.co.jp/gas-station#gas_karuizawa
Gasoline 3 yen off